general

Drijvende kracht achter wereldwijde veiligheidChange region:

Voorwaarden

Alle orders worden geaccepteerd door Brigade Electronics plc (hierna te noemen Brigade) met inachtneming van deze verkoopvoorwaarden, die eventuele daarmee strijdige voorwaarden die door de koper zijn gespecificeerd ontkrachten, tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen met een directeur van Brigade. Brigade moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van enige bezwaren tegen deze voorwaarden voordat de levering van goederen plaatsvindt, waarna de order als geannuleerd beschouwd wordt, tenzij een door beide partijen aanvaarde wijziging is overeengekomen.

 

PRIJZEN:

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn de prijzen die gelden op de datum van verzending.

 

ORDERS:

Orders worden geaccepteerd afhankelijk van de kredietwaardigheid van de koper zoals deze is gecontroleerd door Brigade. De koper zal desgevraagd de informatie verstrekken die Brigade nodig heeft om de financiële status van de koper te beoordelen Brigade behoudt zich het recht voor af te zien van handel met een bedrijf of persoon. Schriftelijke bevestiging van telefonisch geplaatste orders is niet nodig, maar indien deze wordt verzonden, moet deze aangeduid worden als ‘ALLEEN TER BEVESTIGING’ om duplicatie te voorkomen. Als Brigade voor de order van de koper producten op enige wijze moet aanpassen, komen alle kosten van de aangepaste producten voor rekening van de koper als de order vervolgens wordt geannuleerd of gewijzigd.

 

LEVERING:

Tenzij anderszins is overeengekomen, vindt verzending plaats met de vervoerder die door Brigade is gekozen. Goederen worden normaliter verzonden op de dag waarop de order is ontvangen of op de volgende werkdag. Iedere poging zal in het werk worden gesteld om levering op deze wijze tot stand te brengen, of volgens het gespecificeerde programma, maar er kan geen garantie voor levering worden gegeven en dit contract zal niet ongeldig worden door enige vertraging.

 

BETALING:

Alle verschuldigde bedragen moeten uiterlijk aan het einde van de maand volgend op de factuurdatum zijn betaald, tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen. Betaling is onmiddellijk verschuldigd na aanvang van enige procedures of de verrichting van enige handelingen waarin insolventie van de koper een rol speelt.

Als betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Brigade het recht de koper rente in rekening te brengen (zowel voor als na enige rechterlijke uitspraak) over het niet betaalde bedrag tegen de rentevoet van acht procent (8%) per jaar bovenop de dan geldende basisrentevoet van HSBC Bank in Pound Sterling, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden (voor de berekening van rente wordt ieder deel van een maand als gehele maand beschouwd).

 

CLAIMS:

Indien goederen niet geleverd zijn of er een probleem met de verpakking is, moet dat binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld worden, onder vermelding van het factuurnummer. Als de koper verzuimt dit schriftelijk mee te delen overeenkomstig deze voorwaarden, worden de goederen geacht zonder gebreken aan de koper te zijn geleverd. Brigade is niet aansprakelijk voor compensatie van de koper voor niet-levering of late levering van goederen, noch zijn claims ingediend krachtens deze voorwaarden redenen voor annulering van het contract of de order.

 

OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM:

Goederen die door Brigade zijn geleverd zijn voor risico van de koper onmiddellijk na levering aan de koper of het in bewaring nemen namens de koper (afhankelijk van welke van de twee gebeurtenissen het eerst plaats vindt), en de koper moet dienovereenkomstig verzekerd zijn. Het wettelijk eigendomsrecht op alle goederen die door Brigade zijn geleverd aan de koper berust bij Brigade totdat de koper volledig heeft betaald voor de goederen, inclusief BTW, en ook heeft betaald voor alle andere goederen die door Brigade zijn geleverd aan de koper, ongeacht of dergelijke betalingen betrekking hebben op goederen die onder een bepaalde factuur vallen en ongeacht of onder de handelsvoorwaarden tussen Brigade en de koper nog betaling aan Brigade verschuldigd is. Tot het moment dat de eigendom en titel aldus zijn overgedragen is Brigade gerechtigd van de koper te eisen de goederen te retourneren en ook de vestiging van de koper te betreden (of waar de goederen dan ook worden bewaard namens de koper), en in elk van de gevallen de voornoemde goederen weer in bezit te nemen zonder voorafgaande kennisgeving. Brigade heeft het recht alle kosten inclusief juridische kosten die voortvloeien uit het weer in bezit nemen van de goederen op de koper te verhalen.

 

RETOURZENDINGEN:

Retourzendingen voor krediet worden uitsluitend geaccepteerd nadat eerst toestemming van Brigade daarvoor is verkregen. De vrachtkosten voor dergelijke retourzendingen naar Brigade moeten vooraf betaald zijn en de goederen dienen ongebruikt te zijn, en vergezeld te gaan van de relevante factuurgegevens. Alle retourzendingen vinden plaats voor risico van de koper en er worden verwerkingskosten in rekening gebracht van 15% van de prijs die de koper in rekening is gebracht. Brigade accepteert geen retourzendingen van producten die aan de wensen van de koper zijn aangepast.

 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Brigade garandeert dat alle goederen vrij van fabricage- of materiaalfouten zijn in normaal gebruik, vooropgesteld dat ze zijn geïnstalleerd en bediend overeenkomstig de meegeleverde instructies. De aanvangsdatum voor alle garanties is de datum van levering aan de koper tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen door Brigade. De geldigheidsduur van de garantie is zoals vermeld in de catalogus en/of specificatie van Brigade. Brigade geeft geen andere garantie, expliciet dan wel impliciet, met betrekking tot goederen, hun verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor enig gebruik of doel. In het bijzonder, maar onverminderd de algemene bepalingen van deze verkoopvoorwaarden, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor incidentele of gevolgschade op grond van enige garantie expliciet dan wel impliciet.

 

BEËINDIGING:

Onverminderd enige andere rechten die Brigade kan hebben, kan Brigade via kennisgeving aan de koper elk contract tussen de koper en Brigade onmiddellijk beëindigen, verdere leveringen aan de koper opschorten, en onmiddellijk alle bedragen van de koper vorderen die op grond van een contract met Brigade verschuldigd zijn, niettegenstaande enige periode van krediet die kan zijn toegestaan samen met cumulatieve rente en andere legitieme kosten en verliezen die Brigade heeft opgelopen als gevolg van een beëindiging indien:

 

(a) een bedrag dat de koper Brigade verschuldigd is in zijn geheel of gedeeltelijk niet op tijd is betaald: of

(b) de koper een van de bepalingen van een contract met Brigade schendt, vooropgesteld dat Brigade de koper in kennis heeft gesteld van deze schending en er een rechtsmiddel is voor deze schending maar koper het rechtsmiddel niet binnen zeven dagen heeft benut; of

(c) een besluit is genomen en een rechtbank de koper opgedragen heeft de onderneming te ontbinden, de koper failliet verklaard heeft of de aanstelling van een beheerder heeft gelast voor alle activa of een deel daarvan; of

(d) een curator wordt aangesteld voor alle activa of een deel daarvan; of

(e) er een aanvraag tot faillissement van de koper is ingediend (in het geval van een natuurlijk persoon); of de koper de commerciële activiteiten staakt of dreigt te gaan staken.

 

OVERMACHT:

Als Brigade verhinderd wordt prestaties uit hoofde van een contract te leveren vanwege een oorzaak waarop Brigade redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, of door een onvermogen diensten, materialen of artikelen te verkrijgen die nodig zijn voor de verrichting van prestaties uit hoofde van het contract behalve tegen hogere prijzen, kan Brigade naar eigen goeddunken de prestaties uit hoofde van het contract uitstellen, of het hele contract dan wel een deel daarvan annuleren, en Brigade kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een dergelijke vertraging of annulering of onvermogen om levering te realiseren.

 

VERKLARING VAN AFSTAND:

Als Brigade enig recht op grond van dit contract niet uitoefent, kan dat niet worden opgevat as een verklaring van afstand van enig recht van Brigade inclusief de rechten in deze Verkoopvoorwaarden.

 

TOEPASSELIJK RECHT:

Op alle contracten tussen Brigade en de koper is het recht van Engeland van toepassing, en de koper komt overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 

Juni 2013